Agrivoltaika: prospěšnost všem stranám​

Benefity pro spolupracující obce

Hmotné

Tento příspěvek má podpořit obce již v přípravné fázi projektu. Je pouze na obci a jejich obyvatelích, jak s ním naloží.
Jedná se o příspěvek, který představuje pravidelný příjem pro obec. Obec nad rámec běžně přidělených financí od státu získá prostředky, které jí mohou pomoci s obnovou a rozvojem veřejného prostranství či mohou být použity k podpoře spolků a aktivit místní komunity. A pokud se tak obec rozhodne, může peníze rozdělit i přímo mezi občany. Účel využití těchto prostředků totiž není nikterak vázán. Cílem je, aby se dál všem obyvatelům žilo pohodlně a moderně.

Příspěvek na elektrickou energii pro domácnosti. Předpoklad je poskytnutí prostředků obci, která bude prostředky dále přerozdělovat.

Cílem je zajistit soběstačnost obce z pohledu zásobování elektrickou energií. Fotovoltaické panely budou na veřejné budově s instalovaným výkonem do 50 kW. Energii bude obec moci přerozdělovat v rámci komunitního sdílení s jinými objekty a dále tak šetřit. Uspořené peníze pak mohou směřovat například na obnovu zeleného prostranství v obci či jiných obecně prospěšných aktivit.
V každé obci dojde k vybudování alespoň dvou dobíjecích stanic a je pouze na obci a občanech jaké místo si zvolí. Jejich instalace reaguje na budoucí potřeby v oblasti dopravy, které s sebou přinese rozvoj elektromobility.
Přesný význam tohoto benefitu pro obce zatím bohužel nelze určit. Možnost sdílet elektrickou energii byla sice schválena energetickým zákonem (Lex OZE II), ale v tuto chvíli není známa podoba prováděcí vyhlášky. Pokud bude umožněno energii sdílet, bude pro obě strany, tj. jak pro občany, tak i pro FVE Rasošky výhodné elektřinu v místě sdílet bez nutnosti placení vysokých distribučních poplatků.
Vybudování cyklostezky přes pole od hřbitova v Novém Plese až k rybníkům v Rasoškách a pěší cestě směrem k Josefovu. Tato investice zajistí chodcům a cyklistům bezpečnou cestu mezi Novým Plesem, Rasoškami a Josefovem. Podle reakcí od vás ji využijí například děti při jejich cestě do školy. K vybudování cyklostezky vznikne odborný projekt, který bude garancí provedení dle předpisů, bezpečnostních parametrů a funkčnosti pro další generace.

Nehmotné

Tento návrh vyplynul z požadavků na jednání s občany. Fotovoltaická elektrárna (FVE) bude rozdělena do jednotlivých funkčních celků, mezi kterými vzniknou spojovací koridory v šíři několika desítek metrů. Tyto různé typy cest budou doplněny dřevinami a keři v parkové úpravě či stromořadí. V Novém Plese padl nápad na výsadbu stromořadí ovocných stromů, jejichž ovoce by občané mohli využít pro svoji potřebu. Cílem je rozbít celistvost plochy FVE a zajistit průchodnost krajinou pro občany, turisty, náhodné kolemjdoucí, ale i v místě žijící zvěř – prostě úplně pro všechny.  Pro toto unikátní řešení vznikne odborný návrh, který vytvoří ucelenou soustavu hodnotných krajinných prvků, které budou funkční po mnoho let a občanům budou sloužit i po odstranění FVE z krajiny.
V případě intenzivně obhospodařované půdy klasickým zemědělstvím je často půda nižší kvality v letních měsících ponechána bez ozelenění. Taková půda vystavená letnímu a podzimnímu počasí trpí erozí a zachycení vody v krajině je v tomto případě spíše problematické. Agrivoltaika spojuje pastvu či produkci sena a zaručuje celoroční zatravnění plochy FVE. Krajina tak bude schopna zadržet vodu mnohonásobně výše, což bude mít pozitivní vliv na celkové klima v dané oblasti.
Je-li půda intenzivně obhospodařována klasickým zemědělstvím, vyjíždí do polí pravidelně technika, která aplikuje postřiky, hnojivo, oře, seče či sklízí. Všechny tyto činnosti jsou ve větší či menší míře nutné, ale jsou spojeny se značným hlukem, prachem, zatěžují přírodu chemií i zplodinami. V případě agrivoltaiky spojené s pastvou či produkcí sena, bude plocha FVE celoročně zatravněna a schopnost krajiny zadržet vodu bude mnohonásobně vyšší. Technika do prostor FVE bude vjíždět také, ale její intenzita bude významně nižší. Jde o benefit, který si v tuto chvíli lze jen těžko představit.
Cílem je vytvořit sérii zemědělských produktů především z chovu ovcí, ale i dalších zvířat, a to od mléčných výrobků až po maso. Chovy jsou v České republice nejčastěji z ekonomických důvodů ve velkém rušeny. Spojením chovu zvířat a výroby elektrické energie se může produkce z chovu stát soběstačnou a navíc zaměstnat řadu lidí.

* Pro bližší informace o konkrétních benefitech pro vaši obec nebo domácnost nás prosím kontaktujte.

Přínos pro přírodu a krajinu

  • zklidnění území (omezení chemických postřiků, nízká prašnost, hlučnost, emise apod.)
  • tvorba pastvin, úhorů a zvyšování výnosnosti půdy
  • napomáhání tvorbě biotopů a zvyšování biodiverzity

Přínos pro občany

  • každoroční finanční bonus pro jednotlivce (příspěvek na elektřinu)
  • technologicky připraveno pro sdílenou energetiku
  • nové pracovní příležitosti

Připravili jsme pro Vás vizualizaci