Projekt FVE RASOŠKY

Základní informace

V Královéhradeckém kraji, v lokalitě obcí Rasošky, Vlkov a Nový Ples je plánována výstavba FVE Rasošky. Instalovaný výkon této elektrárny je závislý na mnoha aspektech. Potenciál lokality je až 140 MW, a to s ohledem na rozsah a celistvost pozemků v bonitě půdy určené k výstavbě FVE a možnosti připojení výkonu do distribuční soustavy. Projekt je založen na principech agrivoltaiky a využívá synergie z efektivního využití síly slunce i země s maximálním ohledem na životní prostředí, zachování půdy pro stávající i budoucí využití a s ohledem na občany, region a jeho rozvoj. Vznikne tak významný zdroj elektrické energie na úrovni ČR.
 • Výstavba zdroje v úzké spolupráci s obcemi na základě partnerské smlouvy – model úspěšně fungující např. v Rakousku a Německu.
 • Na území vhodném k výstavbě FVE z hlediska třídy ochrany půdního fondu – třída ochrany III., IV. a V. a připojitelnosti do distribuční sítě.
 • Dlouhodobé zhodnocení půdy údržbou ploch – pasení, sekání a mulčování, hospodaření.
 • Následný provoz FVE bez emisní zátěže okolního prostředí a bez hluku, postřiků a chemického hnojení.
 • Energetické benefity – KOMUNITNÍ SDÍLENÍ – předpokladem do budoucna je možnost přímého prodeje vyrobené elektrické energie od výrobce přímo zákazníkovi.
 • Pracovní příležitost pro pracovníky z oboru elektro, i pro pracovníky bez odborného vzdělání.

Technické řešení pro FVE Rasošky

Pro projekt FVE Rasošky byla zvolena technologie jednoosého trackeru:  
 • fotovoltaický panel se natáčí „za sluncem“
 • panely tvoří souvislé řady od severu k jihu
 • vše na zarážených kovových pilotech – bez betonování
 • výška osy otáčení je cca 1,6 m
 • výška vrchní hrany panelu je cca 2,5 m (podle zvoleného panelu)
 • nejde tedy o vysokou pevnou konstrukci jako například ve Smiřicích
  Vzorová instalace je umístěna v areálu BEAS AGRO, kde je možné objednat si prohlídku.
Výkon je soustřeďován do transformačních stanic.  
 • předpokládá se využití transformačních stanic otevřeného typu
 • cca o 1/3 objemově méně náročné než klasická betonová TS
 • výhodou je zakládání na štěrkové lože nebo na panely s fundamenty
 • výkon od střídačů a transformačních stanic je veden kabely VN
 • transformovna 110/35 kV bude umístěna na místě starých nepoužívaných budov v areálu ZD ve Vlkově
Propojujeme moderní energetiku s ekologickým hospodařením. Všechny záměry a kroky jsou prospěšné jak pro místní komunitu, tak pro celý region.

KOMUNITNÍ ENERGETIKA

Co přináší novela Lex OZE 2

Novela „Lex OZE 2“ slibuje umožnit společenstvím občanů, firem i obcí sdílet společně vyrobenou čistou energii, a tím snížit nejen svou závislost na fosilních palivech, ale taky účty za energii.

Znamená to, že společenství bude v rámci energetických komunit budovat nové obnovitelné zdroje nebo sdílet energii ze zdrojů stávajících.

VIZUALIZACE PROJEKTU

Fotorealistické vizualizace projektu FVE Rasošky

Fotorealistické vizualizace projektu zachycují jak samotnou podobu FVE tak i pohledy na projekt z klíčových lokalit, kdy je FVE zabudována v krajině v souladu se současným horizontem a krajinným rázem.

FVE bude dominantou v krajině pouze z leteckého pohledu. Pro běžného pozorovatele je řešena tak, aby plocha FVE splývala s okolím a zalesněným nebo zastavěným horizontem. Odstup od komunikace a zastavěných ploch je volen s ohledem na minimalizaci negativního vnímání. Prostor bude přirozeně rozdělen cestami, stromořadími doplněnými výsadbou nízkých dřevin.

Na této stránce průběžně doplňujeme aktuální informace o projektu. Sledujte nás a důležité informace vám neuniknou

Připravili jsme pro Vás vizualizaci